Program funkcjonalno użytkowy

Wątek programu funkcjonalno – użytkowego inwestycji pojawił się już w naszym portalu w artykule poświęconym przetargom „zaprojektuj i wybuduj”. W dzisiejszym materiale postaramy się omówić jeszcze szerzej jego funkcję. Co powinien zawierać program funkcjonalno – użytkowy? Jakie ma podstawy prawne? Ile kosztuje program funkcjonalno – użytkowy?

Program funkcjonalno użytkowy

Program funkcjonalno – użytkowy – zawartość

Zawartość programu funkcjonalno – użytkowego reguluje Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Zgodnie z ww. dokumentem program funkcjonalno – użytkowy „służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych” i powinien zawierać:

 1. Stronę tytułową, która powinna składać się z:
 2. Nazwy nadanej zamówieniu przez Zamawiającego
 3. Adresu inwestycji, którego dotyczy PFU
 4. Nazw i kodów:
 5. Grup robót
 6. Klas robót
 7. Kategorii robót
 8. Nazwy lub imienia i nazwiska Zamawiającego oraz jego adresu
 9. Imion i nazwisk osób, które opracowały program funkcjonalno – użytkowy
 10. Spisu zawartości PFU
 • Część opisową, która powinna składać się z:
 • Ogólnego opisu przedmiotu zamówienia, który obejmuje:
 • Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
 • Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
 • Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, w tym:

– powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji

– wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto

– inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników
– określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników

 • Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, które należy określić, podając, odpowiednio w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczące:

Przygotowania ternu budowy

Architektury

Konstrukcji

Instalacji

Wykończenia

Zagospodarowania terenu

W skład opisu wymagań Zamawiającego, o których mowa powyżej powinny wchodzić:

 • Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych
 • Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Część informacyjną, która powinna składać się z:
 • Dokumentów, które potwierdzają zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
 • Oświadczenia Zamawiającego, które potwierdza jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
 • Innych posiadanych informacji i dokumentów niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:
 • Kopii mapy zasadniczej
 • Wyników badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów
 • Zaleceń konserwatorskich konserwatora zabytków
 • Inwentaryzacji zieleni
 • Danych, które dotyczą zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadanych raportów, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony środowiska
 • Pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości
 • Inwentaryzacji lub dokumentacji obiektów budowlanych
 • Porozumień, zgód lub pozwoleń oraz warunków technicznych z gestorami sieci itp.
 • Dodatkowych wytycznych inwestorskich i uwarunkowań związanych z budową i jej przeprowadzeniem

Program funkcjonalno – użytkowy – dobre praktyki

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym naszym artykule Program funkcjonalno – użytkowy będzie stanowił podstawę i bazę do późniejszej realizacji inwestycji. Warto więc zadbać o to, by przygotowanie to było profesjonalne i stanowiło pomoc, a nie przeszkodę na późniejszych etapach realizacji zadania.

Przede wszystkim należy pamiętać, by program funkcjonalno – użytkowy cechował się dużą szczegółowością rozwiązań oraz parametrów technicznych poszczególnych materiałów. Pomoże nam uniknąć to doboru kiepskiej jakości materiałów na etapie projektowania oraz wykonawstwa.

Program funkcjonalno użytkowy powinien być przygotowany rzetelnie, wiąże się to jednak również z przemyśleniem inwestycji przez Inwestora. Powinien on przekazać osobie, która opracowuje PFU swoje założenia oraz w maksymalnym stopniu przybliżyć powierzchnię oraz funkcje obiektu, który jest przedmiotem inwestycji.

Zamawiający, o ile nie jest osobą, która regularnie zajmuje się takimi zagadnieniami, powinna zlecić wykonanie PFU np. wyspecjalizowanemu biurowi projektów. Pozwoli to na redukcję kosztów w dalszych etapach realizacji inwestycji.

Jeżeli chcesz zlecić przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego wejdź na stronę:

https://www.ekobud.net.pl/kontakt i prześlij zapytanie. W odpowiedzi przesłana zostanie wycena.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *